சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

வடிகட்டல் :

 
 
 
 

இலங்கையில் உள்ள அரச மருத்துவமனை

 • இலங்கை தேசிய வைத்தியசாலை
 • போதனா வைத்தியசாலை
 • மாகாண பொது வைத்தியசாலை
 • மாவட்ட பொது வைத்தியசாலை
 • தள வைத்தியசாலை தரம் A
 • தள வைத்தியசாலை - தரம் B
 • பிரதேச வைத்தியசாலை - தரம் -A
 • பிரதேச வைத்தியசாலை தரம் - B
 • பிரதேச வைத்தியசாலை - தரம் c
 • ஆரம்ப மருத்துவ சிகிச்சை பிரிவு
 • Base Hospitals - Type A
 • World Health Day 2018