சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

அமைச்சருடைய சுய விபரம் 

சுகாதார, போஷணை மற்றும்  சுதேச வைத்திய அமைச்சர்