சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

பட்டியல் வெளியீடு

விளக்கம் தரவிறக்கம்
The Bibliography of New Acquisitions of the Ministry of Health Library 2015 - 2016 தரவிறக்கம்
National eHealth Guidelines and Standards V 1.0 தரவிறக்கம்
National Guidelines on Examination, Reporting and Management of Sexually Abused Survivors for Medico-Legal Purposes தரவிறக்கம்
முகாமைத்துவ கையேடு தரவிறக்கம்
Operational Structure and Patient Care Model in Accident and Emergency Departments in Sri Lanka தரவிறக்கம்
Guideline for A Healthy Canteen in Work Places Sinhala
Design Considerations on Accessibility for Persons with Disabilities தரவிறக்கம்
Policy Guidlines for Fortification of Food in Sri Lanka தரவிறக்கம்
இலங்கையின் விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை கொள்கை தரவிறக்கம்
தேசிய சுகாதார அபிவிருத்தி திட்டம்(2013-2017) Page 01-100
Page 101-200
Page 201-300
Page 301-344
Cancer Incidence Data Sri Lanka Year 2007 தரவிறக்கம்
Cancer Incidence Data Sri Lanka Year 2006 தரவிறக்கம்
Bibliography of New accquisitions of the Ministry of Health Library 2011 - 2012 தரவிறக்கம்
Investigation and Evaluation of Chronic Kidney Diseases of Uncertain Aetiology in Sri Lanka – Final Report தரவிறக்கம்
The National Policy for Prevention and Control of Chronic Non-communicable Diseases English Sinhala Tamil
National Medicinal Drug Policy for Sri Lanka 2005 தரவிறக்கம்
National Blood Transfusion Service A Bill Notice English Sinhala Tamil
Mental Health Act (Draft) English Sinhala Tamil
Sri Lanka Code for the Promotion, Protection and Support of Breast Feeding and Marketing of Designed Products (Amended Code -2002)