சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 
          
   
       
             
 
           
                

GOVERMENT HOSPITAL IN SRI LANKA

               
                      
 • NATIONAL HOSPITAL
 •                    
 • TECHNICAL HOSPITAL
 •                    
 • PROVINCIAL GENARAL HOSPITAL
 •                    
 • DISTRIC GENARAL HOSPITAL
 •                    
 • BASE HOSPITAL TYPE - A
 •                    
 • BASE HOSPITAL TYPE - B
 •                    
 • DIVISIONAL HOSPITAL TYPE - A
 •                    
 • (More than 100 paitents bed)
 •                    
 • DIVISIONAL HOSPITAL TYPE - B
 •                    
 • (Between 50 and 100 paitents bed)
 •                    
 • DIVISIONAL HOSPITAL TYPE - C
 •                    
 • (Less than 50 paitents bed)
 •                    
 • PRIMARY MEDICAL CARE UNIT
 •                    
 • (Less than 50 paitents bed)
 •                    
 • SPECIAL HOSPITALS
 •