சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

எங்கள் இலக்கு

  
ஒரு தேசத்தின் பொருளாதாரம், சமூகம், மனஞ்சார்ந்த மற்றும் ஆன்மீக அபிவிருத்திக்கும் தேசத்தின் சுகாதாரம் பாரிய பங்களிப்பை வழங்குகின்றது.
  

எங்கள் நோக்கம்

  
இலங்கையின் சமூக பொருளாதார, அபிவிருத்திக்கு பங்களிப்பை வழங்குவதற்கு, நோய்த்தடுப்பு, நோய் நீங்கும், மற்றும் உயர்தர சேவைகளை இலங்கை மக்கள் அணுகுவதன் மூலம் உயர்தர அளவிலான சுகாதார நிலையை அடைய முடியும்;
 
 • தங்களது சுகாதார மேம்பாடுகளை பாதுகாத்து கொள்வதற்ககான சமூகத்திற்கான அங்கீகாரம்
 • விரிவான சுகாதார சேவைகள் விநியோகிக்கப்படும் நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்தல்
 • வலுப்படுத்தப்பட்ட மேலாண்மை செயற்படுத்துவதற்கு
 • மனித வள முகாமைத்துவத்தை மேம்படுத்துவதற்கு
  

மூலோபாய குறிக்கோள்கள்

  
   
The main objective of the Health Development Master Plan of improving health status and reducing inequalities will be achieved by implementing strategic objectives, These are;
 1. To provide technical advice in policy formulation, planning and programming on promotion of health through Advocacy, Behavior Change Communication, Social Marketing and Community Mobilization.
 2. To support various health programmes conducted by the Department of health services and other health related sectors through advocacy, behavior change communication and social mobilization for health actions.
 3. To promote, support and undertake planning, implementing, monitoring and evaluation of health promotion programmes in different settings.
 4. To promote health care consciousness among the masses through mass media.
 5. To assist and develop IEC / BCC materials required for health promotion and behavior change communication
 6. To develop the capacities of manpower, both within and outside the department of health services in order to act as health promoters and change agents through advocacy, behavior change communication and social mobilization.
 7. To educate and empower the public on health issues, to enable them to increase control over and promote individual and community health.
 8. To coordinate with health related governmental, non governmental and international agencies and organization in promoting health of people.
 9. To develop managerial capacities of health and health related sectors to manage health promotive programmes
 10. To monitor and evaluate health promotive programmes and facilitate monitoring and evaluation of them at different levels.
 11. To support and undertake research related to Behavior change of the community and social mobilization.