சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

தொடர்புக்கு

முகவரி :

சுவசிரிபாய

இல. 385,

வண. வத்தேகம  விமலவன்ச தேரோ  மவத்த 

கொழும்பு 10, இலங்கை

 
தொலைபேசி : (பொது)

( 94)112 694033, ( 94)112 675011, ( 94)112 675449,

( 94)112 693493, ( 94)112 675280, ( 94)112 669192

 
மின்னஞ்சல் :

postmaster@health.gov.lk

 
தொலைபேசி விபரக்கொத்து