சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 
 
 

அமைச்சருடைய தொகுப்பு

2016-09-07
அமைச்சருடைய நிகழ்வுகள்
அமைச்சருடைய தொகுப்பு
சிறிமாத் அநாகரிக தர்மபாலவின் பிறந்த நாள் நினைவு நிகழ்ச்சி
தாதிமார் நியமன கடித நிகழ்வு
பேராசிரியர் சேனக பிபில நினைவு நாள்
தொற்றா நோய்கள் (NCD) கூட்டு இணையத்தளம் ஒன்றை அறிமுகம் செய்கின்றது
சிறுவர் தினத்தில் புத்தக நன்கொடை
உ. சு. நிறுவனத்தின் பிராந்திய குழு - சுகாதார மேமேபாடு - உடல் செயற்பாடு

பொது

2016-09-07
புரட்டாதி , 2016

கலந்தாய்வுகள்

2016-09-07
உ.சு.நி - 69வது பிராந்திய மாநாடு

தேசிய சுகாதார ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கம் - 2017

2018-01-04
NHRS 2017