සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 • NCDpic.png
 • ALC-banner.jpg
 • octbanner.jpg
 • badagini_banner.jpg
 • junebannerHPB.jpg
 • ICTA_banner.jpg
 • nutritionmonth.jpg
 • nutritionmonth.jpg
 • 6sep.jpg
 • 1390.jpg
 • 5sep.jpg
 • 4sep.jpg
 • 3sep.jpg
 • 2sep.jpg
 • 1sep.jpg
 

නවතම පුවත් පුවත් සියල්ල

18

MAR

New - COVID-19 Related Circulars & Letters සියල්ල කියවන්න ››

10

MAR

COVID-19 Smart Vaccine Certificate සියල්ල කියවන්න ››

04

MAR

Tentative vaccination schedule 06.08.2021 සියල්ල කියවන්න ››

 
 
 

විශේෂ ලිපි ලිපි සියල්ල

12

JAN

Amendments on COVID – 19 Instructions

සියල්ල කියවන්න ››

12

JAN

Timeline for Resumption of Public Activities

සියල්ල කියවන්න ››

12

JAN

Instructions for Selected Public Activities/ Work Settings for the Prevention and Control of COVID-19 and GENERAL GUIDANCE FOR THE PUBLIC ON COVID-19 PREVENTION

සියල්ල කියවන්න ››

07

OCT

Amendments on COVID – 19 Instructions

සියල්ල කියවන්න ››

06

JUL

Amendments on COVID – 19 Instructions

සියල්ල කියවන්න ››

06

JUL

Instructions for Selected Public Activities/ Work Settings for the Prevention and Control of COVID-19 and GENERAL GUIDANCE FOR THE PUBLIC ON COVID-19 PREVENTION-E

සියල්ල කියවන්න ››
 
 
 

මහඡන නිවෙිදන නිවෙිදන සියල්ල

10

MAY
COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Project – Vacancy Announcement Full Time (Contract Basis)

28

APR
Recruitment for Midwife (PHM) Training - Applicants selected for interview

27

APR
හෙද සේවයේ II වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2020 (දෙවන වාරය)

21

APR
හෙද අනුස්ථාපන හා සමායෝජන පාඨමාලාවට බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය - 2019/2020

05

APR
World Health Summit – October 24-26, 2021

21

JAN
Management Assistant (Volunteer) - 02 Positions (for 06 months period)

2021 කාර්ය සාධන දින දර්ශනය

ශ්‍රී ලංකාවේ දෛනික තත්ව වාර්තාව

03.06.2021 - 2.00 pm දෛනික තත්ත්ව වාර්තාව இலங்கையின் நாளாந்த நிலைமை அறிக்கை Daily Situation Report Real-time updates...

Posted by Health Promotion Bureau on Thursday, June 3, 2021